Skin Noun 1119

Nouns skin for Minecraft created based on Noun 1119 - https://nouns.wtf/noun/1119