Skin Noun 839

Nouns skin for Minecraft created based on Noun 839 - https://nouns.wtf/noun/839.